Learnconsulting

Competitivitate Economica (POSCCE)

Competitivitate Economica (POSCCE)

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE)
Activitati eligibile orientative:
- extinderea capacitatii de productie;
- modernizarea intreprinderii;
- sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
- extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor.
CINE poate obtine finantare:
- IMM-urile si intreprinderile mari;
- autoritatile locale;
- operatorii economici din sectorul energetic;
- furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Axele prioritare ale POS CCE sunt urmatoarele:
Axa Prioritara 1: Un sistem de productie inovativ si eco-eficient
Axa Prioritara 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare pentru competitivitate
Axa Prioritara 3: TIC pentru sectoarele privat si public
Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice
Axa Prioritara 5: Asistenta tehnica
Fiecare axa prioritara este divizata in domenii majore de interventie, care, la randul lor, cuprind operatiuni specifice de implementare a obiectivelor axei prioritare si implicit a programului operational.
AXA PRIORITARA 1 - UN SISTEM DE PRODUCTIE INOVATIV SI ECOEFICIENT
Domeniul Major de Interventie 1.1 (DMI 1.1) - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM

Obiectivul specific al DMI 1.1, consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania, va fi atins prin:
- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how;
- inovarea proceselor de productie si a produselor;
- adoptarea standardelor internationale si certificarea sistemelor de management (de calitate, de mediu etc);
- accesul pe noi piete;
- promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale.

Operatiuni orientative
1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Operatiunea 1.1.1 se adreseaza atat IMM-urilor (1.1.1.a) cat si intreprinderilor mari (1.1.1.b). Alocarea financiara a operatiunii a fost impartita intre cele doua sub-operatiuni astfel: 2/3 pentru 1.1.1.a si 1/3 pentru 1.1.1.b
Implementarea celor doua sub-operatiuni se realiza distinct pe baza unor scheme de ajutor de stat si unor liste de cheltuieli eligibile specifice, precum si prin organizarea de apeluri de proiecte independente.
Sub-operatiunea 1.1.1.a este implementata de OI IMM.
Sub-operatiunea 1.1.1.b este implementata de AM POS CCE.
Operatiunile din cadrul DMI 1.1. sunt complementare activitatilor implementate prin Programul Operational Regional (Axa Prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional”) care sustin investitiile microintreprinderilor din sectorul productiv, al constructiilor si al serviciilor.

Categorii de beneficiari eligibili
- Microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii incadrate in conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. precum si cu Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008
- Societati cooperative in conformitate cu Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Intreprinderi mari. numai pentru sub-operatiunea 1.1.1.b din cadrul operatiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”
Microintreprinderile nu sunt eligibile pentru operatiunea 1.1.1

Domeniul Major de Interventie 1.2 (DMI 1.2) – Accesul IMM la finantare

Operatiuni orientative
Accesul IMM la finantare

Categorii de beneficiari eligibili
Fondul de participare Jeremie (administrat de Fondul European de Investitii) Intermediari financiari selectati

Domeniul Major de Interventie 1.3. (DMI 1.3.) - Dezvoltarea durabila a Antreprenoriatului
Operatiuni orientative
1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international
(poli de competitivitate)
1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
1.3.3 Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
IMM-uri (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) incadrate in conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008


AXA PRIORITARA 2 - COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE. DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE
Domeniul major de interventie 2.1. (DMI 2.1.) – Cercetare-dezvoltare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

Operatiuni orientative
2.1.1 Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi
2.1.2 Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate
Categorii de beneficiari eligibili
- universitati si institutii de C-D, calificate ca organizatii de cercetare;
- intreprinderi cu sau fara activitate de C-D.

Domeniul major de interventie 2.2 (DMI 2.2) - Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative
Obiectivele specifice ale acestui domeniu de interventie sunt:
- cresterea calitatii si eficientei activitatii de C-D desfasurate in universitatile si in institutele de C-D publice care vor asigura competitivitate internationala si servicii performante pentru intreprinderi, prin dotarea lor cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente sau prin dezvoltarea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare etc.);
- dezvoltarea de poli de excelenta prin formarea de parteneriate locale/regionale/nationale in principal intre universitati si institute CD si IMM-uri inovative in vederea valorificarii potentialului structurii inovative in domenii cu avantaj economic comparativ;
- dezvoltarea parteneriatului international in C-D (in special in plan european), prin racordarea centrelor C-D la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT);
- cresterea capacitatii administrative a universitatilor si institutiilor de CD publice.

Operatiuni orientative
2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
2.2.2 Dezvoltarea de poli de excelenta
2.2.3 Dezvoltarea unor retele de centre C-D. coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID. GEANT)
2.2.4 Intarirea capacitatii administrative

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare. centre de cercetare):
- Universitati publice si institutii publice de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) atestate/acreditate de organismele nationale responsabile, dupa criterii de calitate si
performanta stiintifica.
Operatiunea 2.2.3 Dezvoltarea unor retele de centre C-D. coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
- Universitati si institutii de C-D (calificate ca organizatii de cercetare)
- Oficiul pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date
"RoEduNet" ca organism public in subordinea ANCS.
Operatiunea 2.2.4 Intarirea capacitatii administrative
- Universitati publice si institutii publice de C-D (calificate ca organizatii de cercetare) atestate/acreditate de organismele nationale responsabile dupa criteriile de calitate si performanta stiintifica.

Domeniul major de interventie 2.3 (DMI 2.3) – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare
Prin acest domeniu de interventie se urmareste:
- Sprijinirea crearii de spin-off-uri si dezvoltarii de start-up-uri prin transferul rezultatelor de C&D obtinute in cadrul universitatilor si institutelor de C&D;
- Dezvoltarea capacitatii de C&D a intreprinderilor. prin imbunatatirea infrastructurii C&D;
- Stimularea intreprinderilor tinere pentru realizarea unor activitati inovative bazate pe C&D;
- Stimularea intreprinderilor pentru obtinerea de produse, servicii, tehnologii noi prin valorificarea rezultatelor de C&D.

Operatiuni orientative
2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
2.3.3 Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative:
- Spin off-uri: firme recent infiintate sau care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati (publice sau private).
- Intreprinderi start-up: intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) infiintate de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului, care implementeaza un rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetata.
Ambele categorii de beneficiari nu trebuie sa aiba mai mult de 20 de angajati.
Operatiunea 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri
de munca pentru CD
- Intreprinderi cu activitate de C&D mentionata in statut.
Operatiunea 2.3.3 Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
- Solicitantul este o intreprindere pentru care activitatea principala nu este activitate de C&D.
Solicitantul poate sa nu aiba activitatea de C&D mentionata in statut.
Intreprinderile inovative tinere sunt intreprinderi mici10. cu o vechime mai mica de 6 ani la momentul acordarii finantarii nerambursabile. dar care au cel putin 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finantare si care demonstreaza ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3 ani care preceda acordarea finantarii nerambursabile.

AXA PRIORITARA 3 – TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC
Domeniul Major de Interventie 3.1 (DMI 3.1) – Sustinerea utilizarii TIC
Obiectivele specifice acestui domeniu major de interventie sunt:
-     consolidarea infrastructurii tehnologiei informatiei si a comunicatiilor (TIC)
-     facilitarea accesului public la infrastructura informationala. in special in zonele de esec al pietei (zone rurale si zone urbane mici dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii)
Operatiuni orientative
3.1.1. Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe
3.1.2. Sprijin pentru pentru realizarea retelelor de broadband in zonele de esec al pietei (zone rurale si zone mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
3.1.3.Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe
- IMM-uri
- ONG-uri
Operatiunea 3.1.3 Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
- Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Domeniul Major de Interventie 3.2 (DMI 3.2) – Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie este:
-     sprijinirea competitivitatii economice si promovarea interactiunilor dintre sectorul public si intreprinderi/cetateni prin imbunatatirea si exploatarea pe deplin a potentialului TIC si a aplicatiilor.
Operatiuni orientative
3.2.1.Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare15 si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
3.2.2. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice;
3.2.3. Sustinerea implementarii de aplicatii de e-educatie;
3.2.4. Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar;
Categorii de beneficiari eligibili
3.2.1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband. acolo unde este necesar
si
3.2.2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice
- Autoritati ale administratiei publice locale si unitatile administrativ teritoriale;
- Institutii publice ce functioneaza la nivel local;
- Asociatii de dezvoltare intercomunitara;
- Autoritati ale administratiei publice centrale;
- Institutii publice ce functioneaza la nivel central;
- Parteneriate intre autoritati publice centrale sau/si institutii publice ce functioneaza la nivel central;
- Biblioteci de drept public cu personalitate juridica.
Operatiunea 3.2.3 Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Educatie
- Autoritati ale administratiei publice locale si unitatile administrativ teritoriale;
- Institutii publice ce functioneaza la nivel local;
- Asociatii de dezvoltare intercomunitara;
- Autoritati ale administratiei publice centrale;
- Institutii publice ce functioneaza la nivel central;
- Parteneriate intre autoritati publice centrale sau/si institutii publice ce functioneaza la nivel central;
- Biblioteci de drept public cu personalitate juridica;
- Institutii de invatamant superior de drept public acreditate.
Operatiunea 3.2.4 Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband. acolo unde este necesar
Proiecte la nivel local:
- Unitati sanitare publice cu personalitate juridica.
- Parteneriate intre unitati sanitare publice cu personalitate juridica.
Proiecte la nivel national:
- Autoritati ale administratiei publice centrale;
- Institutii publice ce functioneaza la nivel central

Domeniul Major de Interventie 3.3 (DMI 3.3) – Dezvoltarea e-economiei
Obiectivele specifice ale acestui domeniu major de interventie sunt:
-     cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic;
-     introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin pentru deciziile managementului;
-     dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-lor pe piata internationala;
-     extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on – line la nivelul mediului de afaceri.
Operatiuni orientative
-    Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri
-    Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru Afaceri

Beneficiari eligibili:
IMM-uri

AXA PRIORITARA 4 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A SECURITATII FURNIZARII IN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBARILOR CLIMATICE
Domeniul major de interventie 4.1 (DMI 4.1) - Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)
Obiectivele specifice ale acestui domeniu major de interventie sunt:
- scaderea consumului final de energie si implicit a consumului de resurse energetice primare prin investitii in instalatii sau echipamente cu consum mai mic de energie, in scopul obtinerii unei economii de energie;
- cresterea securitatii furnizarii energiei prin reducerea numarului de intreruperi, a pierderilor si a costurilor de mentenanta a retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului si a retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale;
- limitarea efectului de sera cu consecinte negative asupra dezvoltarii durabile prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) si a tehnologiilor moderne pentru reducerea emisiilor poluante (investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere in instalatii de denoxare in scopul reducerii emisiilor de NOx si in filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi pentru Instalatiile Mari de Ardere - IMA).
Astfel, investitiile finantate in cadrul acestui DMI conduc alaturi de alte investitii la cresterea eficientei energetice si la respectarea angajamentelor de mediu ale Romaniei. De asemenea. aceste investitii ofera Romaniei inca o oportunitate pentru valorificarea pozitiei geografice favorabile tranzitului resurselor energetice (gaze naturale si petrol), precum si participarea pe o piata energetica competitiva.
Operatiuni orientative
4.1.1 Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie in scopul imbunatatirii eficientei energetice;
4.1.2 Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului,. precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport (sub-operatiunea a) si distributie (suboperatiunea b);
4.1.3 Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere,. arzatoare cu NOx redus si filtre pentru IM A din grupuri modernizate / retehnologizate.

Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea 4.1.1 Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie in scopul imbunatatirii eficientei energetice
- Intreprinderi mari, mijlocii si mici din sectorul industrial
Operatiunea 4.1.2 Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributi
b.1 retele de transport :
- In domeniul energiei electrice – operatorul de transport si de sistem,definit conform Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In domeniul gazelor naturale – operatorul de transport (transportator) definit conform Legii nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In domeniul petrolului – transportatorul definit conform Legii nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
b.2 – retele de distributie:
Intreprinderi mari, mijlocii si mici (persoane juridice) care detin in proprietate retelele de distributie a energiei electrice si gazelor naturale si care:
? fie sunt operatori de distributie a energiei electrice sau operatori de distributie a gazelor naturale;
? fie au incheiat acte juridice cu operatori de distributie a energiei electrice sau operatori de distributie a gazelor naturale, acte prin care se reglementeaza modul de folosire de catre acestia a retelelor sau statiilor aflate in proprietatea lor.
Operatiunea 4.1.3 Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere. arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate
- Intreprinderi mari - societati comerciale care detin IMA aflate in coordonarea autoritatilor publice centrale, la data transmiterii de catre Solicitant a cererii de finantare

Domeniul major de interventie 4.2 (DMI 4.2) – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
-    reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare;
-     protectia mediului prin reducerea emisiilor nocive si combaterea schimbarilor climatice;
-     diversificarea surselor de producere a energiei. tehnologiilor si infrastructurii pentru producerea de energie electrica/termica;
-     crearea de noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea/ modernizarea capacitatilor de producere a energiei din surse neconventionale. inclusiv prin introducerea in circuitul economic a unor zone izolate
Operatiuni orientative
Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie
Categorii de beneficiari eligibili
- Autoritatile publice locale
- Asociatii pentru Dezvoltare Intercomunitara (ADI) constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
- Societati comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si Mari

Domeniul major de interventie 4.3 (DMI 4.3) – Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei
Interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele statelor membre ale UE, candidate sau care se invecineaza cu UE, conduce la cresterea posibilitatii de integrare a pietelor de energie din Romania in pietele regionale, respectiv in cele comunitare.
Operatiuni orientative
Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
Categorii de beneficiari eligibili
- In domeniul energiei electrice – operatorul de transport si de sistem. definit conform Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In domeniul gazelor naturale – operatori de transport (transportatori), definiti conform Legii nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

AXA PRIORITARA 5 – ASISTENTA TEHNICA
Domeniul major de interventie 5.1 (DMI 5.1) – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
Operatiuni orientative
Managementul. implementarea. monitorizarea si controlul POS CCE;
Categorii de beneficiari eligibili
- Autoritatea de Management pentru POS CCE;
- Organismele Intermediare pentru POS CCE;
- Alte institutii desemnate pentru implementare. daca este cazul.

Domeniul major de interventie 5.2 (DMI 5.2) – Sprijin pentru comunicare. evaluare si TI
Obiectivul specific al acestui DMI este implementarea de catre AM a obligatiilor care rezulta din articolul 46 al Regulamentului Consiliului 1083/2006 privind promovarea POS CCE si a operatiunilor acestuia. precum si informarea entitatilor interesate in obtinerea de sprijin din Fondurile Structurale prin POS-CCE si a publicului general despre oportunitatile oferite prin aceasta asistenta si despre rezultatele acesteia.
Operatiuni orientative
5.2.1 Comunicare
5.2.2 Evaluare
5.2.3 Dezvoltare TI
Categorii de beneficiari eligibili
- Autoritatea de Management pentru POS CCE
- Organismele Intermediare ale POS CCE.


Parteneri