Learnconsulting

Dezvoltare Regionala (POR)

Dezvoltare Regionala (POR)

Programul Operational Regional  (POR)
Obiectivul strategic
Urmare a aparitiei si dinamicii acestor procese, puse in evidenta de analizele economice si sociale, a fost stabilit ca obiectiv strategic al POR sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le  locui,  vizita,  investi si  munci.  

Obiective specifice
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale, strategia se articuleaza in jurul urmatoarelor obiective specifice:
• Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
• Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
• Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
• Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
• Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.
Axe prioritare
Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe urmatoarele axe prioritare:

- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere
- Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
- Imbunatatirea infrastructurii sociale
- Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
- Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
- Asistenta tehnica

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere
Domeniul major de interventie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana

Obiectivul acestui domeniu major de interventie, precum si al axei prioritare il constituie cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Operatiuni orientative
• Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
• Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
• Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale

Activitati eligibile orientative
? Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban

a) infrastructura publica urbana:
• Demolarea cladirilor si/sau a structurilor aflate intr-o stare avansata de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural, amenajarea terenurilor rezultate si pregatirea lor pentru noi activitati economice si/sau sociale;
• Amenajarea terenurilor degradate si/ sau neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati economice si/sau sociale;
• Reabilitarea siturilor poluate si neutilizate si pregatirea lor pentru noi utilizari economice si/sau sociale;
• Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje supra si subterane, pasarele, parcari etc si a infrastructurii aferente utilitatilor publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc);
• Crearea /modernizarea spatiilor verzi (gradini publice, parcuri, mobilier urban);
• Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al  cetatenilor la informatii de interes public;
• Sisteme pentru managementul traficului (lucrari de infrastructura si dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului).
b) transport si mobilitatea populatiei:
? Construirea de statii pentru autobuze, tramvaie, troleibuze, transport public pe apa, etc.  si/sau modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale in scopul imbunatatirii integrarii diferitelor moduri de transport public urban;
? Construirea/ extinderea si/sau modernizarea retelei liniilor de tramvai si troleibuz si a infrastructurii aferente;
? Construirea  si/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport in comun  si/sau piste pentru biciclete;


c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO, national si local din mediul urban:

? Restaurarea, consolidarea, protejarea si conservarea monumentelor istorice, inclusiv prin:
? Restaurarea, protejarea si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
? Refacerea/amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora;
? Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ;
? Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
? Construirea utilitatilor anexe (parcari, grupuri sanitare, indicatoare etc);

Pentru polii de crestere sunt eligibile inclusiv:
 - activitatile legate de transportul public din localitatile rurale (comune) componente;
 - reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
 - crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe;

Pentru polii de dezvoltare urbana este eligibila inclusiv:
 - crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe;
• Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
• Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:
- Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/ sau servicii;
- Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea proiectului care face obiectul investitiei poate fi afectata de infrastructura de acces deficitara;
- Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de afaceri: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet);
- Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.

Pentru polii de crestere, sunt eligibile si structurile de sprijinire a afacerilor localizate in  localitatile rurale (comune) componente.

• Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea cladirilor destinate serviciilor sociale (centre de ingrijire a copiilor, centre pentru persoane virstnice, centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente, centre pentru tineret, persoane aflate in dificultate)  si dotarea acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare si comunicare;
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea cladirilor in care se desfasoara activitati socio-culturale,  precum  biblioteci, case de cultura, centre comunitare si altele asemenea;
• Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor cladiri actualmente deteriorate si/sau neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati socio-culturale, precum crearea de noi servicii sociale necesare comunitatii respective, infiintarea de biblioteci publice, infiintarea de centre comunitare etc.
? Renovarea si/sau schimbarea folosintei cladirilor existente detinute de autoritatile publice pentru asigurarea unor locuinte sociale de calitate;
• Achizitionarea si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei populatiei si prevenirea criminalitatii (sisteme  de supraveghere etc.).

Pentru polii de crestere sunt eligibile si activitatile de reabilitare, modernizare, extindere a cladirilor destinate serviciilor sociale; reabilitare/modernizare/extindere a cladirilor in care se desfasoara activitati socio-culturale; reabilitare/extindere/finalizare a unor cladiri actualmente deteriorate si/sau neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati socio-culturale din localitatile rurale (comune) componente.

Dimensiunea finantarii acordate

 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban Crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri  Reabilitarea infrastructurii sociale si  imbunatatirea serviciilor sociale Reabilitarea locuintelor sociale
Valoarea totala a proiectului   1.700.000 – 94.000.000 Lei 700.000  -89.000.000 Lei 1.700.000 – 89.000.000 Lei 350.000 –
11.000.000 Lei 1.700.000 – 94.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 98% 70% pentru intreprinderi mici
60% pentru intreprinderi mijlocii
50% pentru intreprinderi mari*  50% (40% pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov) 
98%

Contributia eligibila minima a beneficiarului 2% 30% pentru intreprinderi mici
40% pentru intreprinderi mijlocii
50% pentru intreprinderi mari* 50% (60% pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov) 2%

Contributia comunitara la finantarea acordata 82,00% 82,00% 82,00% 82,00%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 18,00% (buget de stat) 18,00% (buget de stat) 18,00%
(buget de stat) 18,00% (buget de stat)

*) Contributia comunitara/ bugetului de stat la finantarea acordata} In conformitate cu prevederile Recomandarii CE nr. 361/2003, se considera ca fiind intreprinderi mari: unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), parteneriate intre unitati administrati-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale),  parteneriate intre unitati administrati-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri, ascoiatii de dezvoltare intercomunitara.

Categorii de beneficiari eligibili
a) Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) la nivel judetean sau din mediul urban;
• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara definite conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata sau Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).

Organisme intermediare
   Agentiile pentru Dezvoltare Regionala

 

AXA PRIORITARA 2: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII REGIONALE SI LOCALE DE TRANSPORT
Aceasta axa prioritara contribuie la realizarea obiectivelor identificate in Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala din Cadrul Strategic National de Referinta si este in concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune 2007-2013 care prevad necesitatea imbunatatirii accesibilitatii si atractivitatii regiunilor.

Domeniul Major de Interventie 2.1: Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv construirea/reabilitarea soselelor de centura
Operatiuni orientative
• Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
• Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi urbane;
• Construirea / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean, pentru eliminarea blocajelor rutiere si traversarea, in conditii de siguranta, a localitatilor.

Activitati eligibile orientative
• Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene;
• Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi din mediul urban (categoria I, II si III);
• Construirea  / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean si/sau urban;
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri si podete;
• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere si pasarele;
• Eliberarea si amenajarea terenului;
• Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie; 
• Amenajari pentru protectia mediului;
• Modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente in corpul drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie).

Dimensiunea finantarii acordate

Valoarea totala a proiectului 3.000.000 – 140.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 98%
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2%
Contributia comunitara la finantarea acordata 88,27%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 11,73% (buget de stat)

Categorii de beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).


AXA PRIORITARA 3: IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
Domeniul Major de Interventie 3.1: Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

Operatiuni orientative
• Reabilitarea, modernizarea si echiparea spitalelor judetene;
• Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate).

Activitati eligibile orientative
• Reabilitarea /modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor;
• Reabilitarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;
• Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii, a facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice;
• Achizitionarea de echipamente pentru spitale /ambulatorii.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea totala a proiectului 700.000 – 89.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 98%
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2%
Contributia comunitara la finantarea acordata 86,73%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 13,27% (buget de stat)


Categorii de beneficiari eligibili

1. Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
2. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara, definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
3. Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).

Domeniul Major de Interventie 3.2: Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale 
Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii si a capacitatii infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltarii echilibrate a acestora pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Operatiuni  orientative

- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea cladirilor pentru centre sociale multifunctionale;
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea cladirilor pentru centre sociale rezidentiale.

Activitati eligibile orientative
? Reabilitarea/modernizarea/extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);
? Reabilitarea/modernizarea/extinderea cladirilor pentru infiintarea de noi centre sociale;
? Reabilitarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;
? Crearea/modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;
? Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;
? Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Dimensiunea finantarii acordate

Valoarea totala a proiectului 350.000 – 4.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 98%
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2%
Contributia comunitara la finantarea acordata 86,73%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 13,27% (buget de stat)

Categorii de beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) – direct sau prin furnizorii de servicii de asistenta sociala din subordine – UAT -;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si/ sau cu furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii;
• Furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii.

Domeniul Major de Interventie 3.3: Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta
Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il reprezinta imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta.

Operatiuni orientative
Achizitionarea de vehicule si echipamente specifice pentru bazele operationale regionale si judetene, pentru interventii in situatii de urgenta

Activitati eligibile orientative
• Achizitionare de vehicule si echipamente specifice necesare bazelor operationale regionale si judetene, pentru interventii in situatii de urgenta.
Dimensiunea finantarii acordate

Valoarea totala a proiectului 300.000 – 52.500.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 98%
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2%
Contributia comunitara la finantarea acordata 86,73%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 13,27% (buget de stat)


Categorii de beneficiari eligibili
• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara  definite  conform prevederilor Legii nr. 215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domeniul Major de Interventie 3.4: Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Obiectivul acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii  din invatamantul obligatoriu, a centrelor de formare profesionala continua si a infrastructurii campusurilor universitare pentru asigurarea conditiilor necesare invatamantului public si cresterea participarii la educatie si formare.

Operatiuni orientative
• Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educationale pre-universitare si universitare
• Crearea si dezvoltarea campusurilor preuniversitare
• Reabilitarea/ modernizarea / echiparea  Centrelor de Formare Profesionala Continua.

Activitati eligibile orientative
? Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru Invatamant Profesional si Tehnic);
? Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si activitati didactice;
? Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor pentru Invatamant Profesional si Tehnic;
? Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT;
? Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru activitati didactice;
? Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua;
? Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura educationala.
Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea totala a proiectului 500.000 –70.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
98% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia eligibila minima a beneficiarului  15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
2% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia comunitara la finantarea acordata 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
86,73% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia publica nationala la finantarea acordata 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
13,27% (buget de stat) pentru celelalte categorii de beneficiari

Categorii de beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) – UAT -;
• Institutii de invatamant superior de stat;
• Institutii publice furnizoare de servicii de formare profesionala continua.


AXA PRIORITARA 4: SPRIJINIREA DEZVOLTARII MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL SI  LOCAL

Domeniul Major de Interventie 4.1: Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Obiectiv:
? Crearea si/sau imbunatatirea structurilor regionale si locale de sprijinire a afacerilor, interventiile avand ca scop atragerea investitiilor, revigorarea si dezvoltarea  economiilor locale si regionale.

Operatiuni orientative
• Crearea si dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de sprijinire a afacerilor

Activitati eligibile orientative
• Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/ sau servicii;
• Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces - aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea proiectului care face obiectul investitiei este afectata de infrastructura de acces deficitara;
• Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de afaceri: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet);
• Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.
Dimensiunea finantarii acordate

Valoarea totala a proiectului 1.700.000 – 89.000.000 Lei0
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil
 70% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici
(60% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
60% pentru intreprinderi mijlocii (50% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
50% pentru intreprinderi mari (40% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
Contributia eligibila minima a beneficiarului
 30% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici (40% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
40% pentru intreprinderi mijlocii (50% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
50% pentru intreprinderi mari (60% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
Contributia comunitara la finantarea acordata 86,73%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 13,27% (buget de stat)

Categorii de beneficiari eligibili
? Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
? Agenti economici, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;
? Camere de comert  definite in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania, nr. 335/2007;
? Asociatii care reprezinta mediul de afaceri, constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 356/2001 a patronatelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).

Domeniul Major de Interventie 4.2: Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

Obiectiv:
• Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate pentru includerea lor in circuitul economic, inclusiv prin crearea de structuri de sprijinire a afacerilor pentru atragerea companiilor interesate.

Operatiuni orientative
• Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati


Activitati eligibile orientative

Activitati eligibile orientative care nu intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat
• Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si depozitarea  substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;
• Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor.


Activitati eligibile orientative care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat
• Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/ sau servicii;
• Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces - aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea proiectului care face obiectul investitiei este afectata de infrastructura de acces deficitara;
• Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de afaceri: statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare, cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet);
• Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea  totala a proiectului 1.700.000 – 89.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil
 98% pentru activitati care nu intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat
50% pentru activitati care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat (40% pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov)
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2% pentru activitati care nu intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat
50% pentru activitati care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat (60% pentru Regiunea Bucuresti – Ilfov)
Contributia comunitara la finantarea acordata  86,73%
Contributia publica nationala la finantarea acordata   13,27% (buget de stat)

Categorii de beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).


Domeniul Major de Interventie 4.3: Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Obiectiv:

? Sprijinirea microintreprinderilor din mediul urban pentru cresterea competitivitatii, valorificarea resurselor materiale si a fortei de munca locale.

Operatiuni orientative
? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Activitati eligibile orientative
• Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitati de productie, servicii, constructii;
• Achizitionarea de sisteme IT (hardware si software);
• Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie si de prestari servicii ale microintreprinderilor.
Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea totala a proiectului 100.000 – 3.500.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Echivalentul in Lei a 200.000 Euro
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 100%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 0%
Contributia comunitara la finantarea acordata   100%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 0%

Categorii de beneficiari eligibili
? Microintreprinderi care dezvolta activitati in mediul urban, in domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor.
Sunt finantate microintreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor, si indeplinesc criteriile prevazute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis, cu exceptia:
(a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I a Tratatului de instituire a Comunitatilor Europene;
(c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I a Tratatului de instituire a Comunitatilor Europene, in urmatoarele cazuri:
(i) atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
(ii) atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari.
(d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
(e) ajutoarelor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor din import;
(f) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002;
(g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor pentru  inchiriere sau in scop comercial;
(h) ajutoarelor acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

Domeniile de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis in conformitate cu ORDINUL nr.337 din 20 aprilie 2007 al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, sunt prezentate in  Anexa 3.


AXA PRIORITARA  5: DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI
Aceasta axa prioritara vizeaza in principal valorificarea durabila a patrimoniului cultural si a resurselor naturale cu potential turistic, precum si imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice, in scopul cresterii atractivitatii regiunilor, dezvoltarii economiilor locale si crearii de noi locuri de munca.

Domeniul Major de Interventie 5.1: Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:

? Cresterea importantei turismului cultural, ca factor care stimuleaza cresterea economica in regiuni, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;
? Extinderea sezonului turistic;
? Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potentialului turistic cultural local si regional pe piata turistica nationala si internationala.
Operatiuni orientative
a) Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial si modernizarea  infrastructurii conexe
b) Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national cu potential turistic  si modernizarea infrastructurii conexe, in scopul introducerii in circuitul turistic
c) Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban.

Activitati eligibile orientative
? Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
? Restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
? Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ;
? Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
? Amenajari peisagistice pentru punerea in evidenta a obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
? Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
? Modernizarea retelelor de utilitati aferente obiectivului turistic de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, etc);
? Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
? Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
? Construirea/ reabilitarea utilitatilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare);
? Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;
? Construirea / reabilitarea / modernizarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu restaurat;  aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara.

Dimensiunea finantarii acordate 
Valoarea totala a proiectului 1.700.000 – 89.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil* 85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
98% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia eligibila minima a beneficiarului  15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
2% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia comunitara la finantarea acordata 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
86,73% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia publica nationala la finantarea acordata 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
13,27% (buget de stat) pentru celelalte categorii de beneficiari
In cazul proiectelor generatoare de venituri, costul total eligibil se calculeaza in conformitate cu prevederile articolului 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006


Categorii de beneficiari eligibili
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) – UAT -;
• Autoritati ale administratiei publice centrale – APC -;
• Unitati de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul juridic al cultelor – UC -;
• ONG–uri (persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial);
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si autoritati ale administratiei publice centrale;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si/sau autoritati ale administratiei publice centrale si unitatile de cult;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri (persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial).

Domeniul Major de Interventie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice
Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:
• Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
• Diversificarea serviciilor turistice;
• Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul cresterii numarului  turistilor si a duratei sejurului.

 Operatiuni orientative
• Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic
• Valorificarea potentialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare
• Dezvoltarea turismului balnear
• Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor  aferente


Activitati eligibile orientative
Infrastructura de turism de utilitate publica care nu intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat

• Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului, in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
? Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
• Construirea / modernizarea  punctelor (foisoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
? Construirea/modernizarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului turistic este afectata de infrastructura de acces deficitara;
• Construirea /modernizarea refugiilor montane;
• Amenajarea posturilor Salvamont, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont;
• Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – gradina in statiuni turistice balneare, climatice si balneo-climatice.

Infrastructura de turism publica / privata, care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat

• Dezvoltarea retelelor de captare si / sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) din statiunile turistice balneare, climatice  si balneo – climatice;
• Crearea / modernizarea si dotarea (inclusiv cu utilitati) a bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
• Construirea de piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
• Construirea de terenuri de sport;
• Modernizarea cailor ferate cu ecartament ingust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal si de munte,
• Crearea de porturi turistice, inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement;
• Construirea partiilor de schi (inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru intretinerea partiilor de schi);
• Construirea / dezvoltarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna;
• Amenajari specifice sporturilor nautice;
• Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
• Crearea/reabilitarea traseelor de cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
• Construirea de piste pentru cicloturism.

Nu sunt eligibile pentru finantare proiecte care includ activitati efectuate asupra structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si functiuni de alimentatie.

Dimensiunea finantarii acordate

Infrastructura de turism de utilitate publica 
Valoarea totala a proiectului 700.000 – 89.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil* 98%
Contributia eligibila minima a beneficiarului  2%
Contributia comunitara la finantarea acordata  100%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 0%

In cazul proiectelor generatoare de venituri, costul total eligibil se calculeaza in conformitate cu prevederile articolului 55 din Regulamentul CE nr. 1083/2006

Infrastructura de turism publica/privata, care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat
Valoarea totala a proiectului 700.000 – 89.000.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 70% pentru intreprinderi mici (60% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
60% pentru intreprinderi mijlocii (50% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
50% pentru intreprinderi mari*  (40% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
Contributia eligibila minima a beneficiarului  30% pentru intreprinderi mici (40% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
40% pentru intreprinderi mijlocii (50% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
50% pentru intreprinderi mari*  (60% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov)
Contributia comunitara la finantarea acordata  100%
Contributia la finantarea acordata 0%
In conformitate cu prevederile Recomandarii CE nr. 361/2003, se considera ca fiind intreprinderi mari: unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri, asociatii de dezvoltare intercomunitara.


Categorii de beneficiari eligibili
Pentru activitatile privind Infrastructura de turism de utilitate publica:
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ulterioare;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).
Pentru activitatile privind Infrastructura de turism publica / privata, care intra sub incidenta regulilor ajutorului de stat:
• Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara definite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile ulterioare;
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale);
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri;
• IMM-uri din domeniul turismului si/sau activitati conexe, inregistrate conform Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea si functionarea cooperatiei, sau in baza HG nr. 1041/1990, privind infiintarea societatilor comerciale pe actiuni in turism.
• Parteneriate intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si unitati de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul juridic al cultelor.

Domeniul Major de Interventie 5.3: Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:
- Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri;
- Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor;
- Instituirea unui sistem integrat si informatizat al ofertei turistice romanesti.

Operatiuni orientative
• Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national;
• Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii  produselor turistice si a activitatilor de marketing specifice;
• Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora.

 Activitati eligibile orientative
- Crearea si promovarea brandului turistic national;
- Elaborarea unui studiu privind impactul brandului;
- Refacerea brandului si promovarea sa;
- Promovarea produselor turistice cu specific national / regional /local;
- Activitati specifice de marketing;
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ consolidarea /extinderea cladirilor in care vor functiona Centre Nationale de Informare si Promovare Turistica;
- Achizitionarea de echipamente si software pentru dotarea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica;
- Crearea bazelor de date cu informatii turistice, necesare Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica;
- Realizarea unui sistem national integrat, cu acces on-line, pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice.
Dimensiunea finantarii acordate

 Operatiunea a) Operatiunea b) Operatiunea c)
Valoarea totala a proiectului 200.000 – 105.000.000 Lei 170.000 – 1.050.000 Lei 170.000 – 630.000 Lei
1.000.000 - 3.000.000 Lei*
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 85%  98 % 85% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
98% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia eligibila minima a beneficiarului  15% 2%  15% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
2% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia comunitara la finantarea acordata   100% 86,73% 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
86,73% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia publica nationala la finantarea acordata  0%  13,27%
(buget de stat) 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
13,27% (buget de stat) pentru celelalte categorii de beneficiari
Numai pentru proiectele privind ”Realizarea unui sistem national integrat, cu acces on-line, pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice”.
Categorii de beneficiari eligibili
Operatiunea a) Operatiunea b) Operatiunea c)
• Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  • Unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale)
• ONG-uri care desfasoara, conform statutului, activitati in domeniul turismului si care au cel putin 6 luni vechime la data depunerii cererii de finantare
• Parteneriate
• Asociatii profesionale din turism, infiintate in baza legii 356/2001 care desfasoara, conform statutului, activitati in domeniul turismului si care au cel putin 6 luni vechime la data depunerii cererii de finantare • Unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale), conform  Anexei 8 a POR
• Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
• Unitati administrativ teritoriale din mediul urban, localizate in zonele cu concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice din mediul urban; 

AXA PRIORITARA 6: ASISTENTA TEHNICA

Domeniul Major de Interventie 6.1: Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional
Prin intermediul acestui domeniu major de interventie vor fi sprijinite pregatirea, selectia, evaluarea, auditul si monitorizarea activitatilor, precum si a proiectelor realizate pentru implementarea POR.

Operatiuni orientative
- Sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare pentru implementarea POR, inclusiv pregatirea, selectia, monitorizarea, evaluarea, controlul si auditul;
- Achizitionarea si instalarea echipamentelor IT si birotice necesare pentru managementul si implementarea programului;
- Sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR si a  altor comitete implicate in implementarea POR;
- Evaluarea POR, inclusiv evaluarea proiectelor implementate;
- Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat in pregatirea, selectia, evaluarea, monitorizarea si controlul programului;
- Organizarea de seminarii si cursuri de pregatire pentru imbunatatirea cunostintelor personalului din cadrul Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare;
- Sprijinirea pregatirii POR pentru urmatoarea perioada de programare.

Activitati eligibile orientative
• Sprijinirea Autoritatii de Management si a Organismelor Intermediare in implementarea POR, inclusiv identificarea si dezvoltarea proiectelor, pregatirea, selectia, monitorizarea, evaluarea, controlul si auditul;
• Achizitionarea si instalarea echipamentelor IT (calculatoare, imprimante, CD/ DVD writer, UPS, etc.) necesare pentru managementul si implementarea programului (altele decat cele procurate prin Programul Operational Asistenta Tehnica);
• Achizitionarea si instalarea echipamentelor birotice necesare pentru managementul si implementarea programului;
• Sprijinirea organizatorica si logistica a Comitetului de Monitorizare a POR si Comitetelor Regionale de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC);
• Evaluarea POR, inclusiv pentru urmatoarea perioada de programare, conform planului de evaluare al programului;
• Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat in pregatirea, selectia, evaluarea, monitorizarea, controlul si auditul programului;
• Cursuri de pregatire pentru imbunatatirea cunostintelor personalului din cadrul Autoritatii de Management, Organismelor Intermediare, beneficiarilor POR si potentialilor beneficiari POR;
• Studii legate de implementarea POR;
• Activitati de pregatire a POR pentru viitoarea perioada de programare.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea totala a proiectului 10.000 – 36.500.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 100% pentru OI POR - ADR
75% pentru OI POR –Turism si AM POR
Contributia eligibila minima a beneficiarului  0% pentru OI POR - ADR
25% pentru OI POR – Turism si AM POR
Contributia comunitara la finantarea acordata 100%
Contributia publica nationala la finantarea acordata  0%

Categorii de beneficiari eligibili
- Autoritatea de Management a POR;
- Organismele Intermediare ale POR.

Domeniul Major de Interventie 6.2: Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR
Operatiuni orientative
• Crearea unui sistem de informare a tuturor celor interesati de continutul POR;
• Realizarea si distribuirea materialelor  de informare si publicitate (documente oficiale privind POR, ghiduri ale solicitantilor de proiecte, buletine informative, brosuri, postere, obiecte inscriptionate cu logo POR, etc); 
• Organizarea de conferinte, forumuri, prezentari, caravane de informare, cursuri de pregatire pentru beneficiari etc.

Activitati eligibile orientative
• Elaborarea si distribuirea materialelor de informare si publicitate (documente oficiale POR, ghiduri ale solicitantilor de proiecte, brosuri, obiecte, buletine informative, postere, alte publicatii);
• Elaborarea si publicarea materialelor pentru presa;
• Actualizarea tehnica si mentenanta paginii de internet a POR;
• Organizarea de seminarii, evenimente, conferinte, forumuri, prezentari, caravane de informare;
• Evaluarea activitatilor de informare si publicitate, precum si a rezultatelor obtinute;
• Informarea privind „bunele practici” pentru promovarea utilizarii corecte si eficiente a fondurilor publice.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea totala a proiectului 10.000 – 36.500.000 Lei
Valoarea maxima a finantarii acordate Nu se aplica
Valoarea eligibila a proiectelor  Nu se aplica
Marimea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil 100% pentru OI POR - ADR
75% pentru OI POR – Turism si AM POR
Contributia eligibila minima a beneficiarului  0% pentru OI POR - ADR
25% pentru OI POR – Turism si AM POR
Contributia comunitara la finantarea acordata 100%
Contributia publica nationala la finantarea acordata  0%

Categorii de beneficiari eligibili
- Autoritatea de Management a POR;
- Organismele Intermediare ale POR.


Parteneri