Learnconsulting

Mediu (POS Mediu)

Mediu (POS Mediu)

Programul Operational Sectorial Mediu (POS MEDIU)
Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din aceasta suma, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezinta sprijinul comunitar, respectiv cca. 23,5% din sursele financiare alocate Cadrului Strategic National de Referinta, si aproximativ 1,1 miliarde Euro reprezinta contributie nationala. Sursele comunitare utilizate in implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt urmatoarele:
- Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata.
- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete pana in 2015.
- Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
- Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

In vederea atingerii obiectivelor sus-mentionate, s-au identificat urmatoarele axe prioritare:
Axa prioritara 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;
Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;
Axa prioritara 3 – „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”;
Axa prioritara 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;
Axa prioritara 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”;
Axa prioritara 6 – „Asistenta tehnica”.

Axa Prioritara 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata ”
Domeniu major de interventie 1.1. “Extinderea/modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”.
Obiective
1 Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile;
2 Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane;
3 Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa;
4 Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate;
5 Crearea de structuri eficiente de management al apei.
Activitati eligibile orientative
- Constructia/modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii;
- Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
- Extinderea/reabilitarea retelelor de apa potabila si canalizare si a structurilor civile corespondente, inclusiv reabilitarea conductelor de apa, daca exista dovezi ca nu sunt respectati indicatorii de prag stabiliti in listele A si B din Directiva nr. 98/83/EC din cauza tipului de material al conductelor existente sau din cauza calitatii insuficiente a conductelor;
- construirea/reabilitarea/extinderea elementelor de prevenire/control al inundatiilor legate de retelele de apa/canalizare;
- Construirea/modernizarea statiilor de tratare a apelor uzate (inclusiv introducerea treptei tertiare de epurare);
- Construirea/reabilitarea facilitatilor de tratare a namolului din statiile de tratare a apelor uzate;
- Contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor etc.;
- Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitatie), management si supervizare, publicitate (inclusiv constientizarea publicului), imbunatatirea guvernarii institutionale.
O operatiune, respectiv un proiect, poate contine una sau mai multe din activitatile eligibile enumerate mai sus.
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile**  98% (85% FC+ 13% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 85% din 98%) 86,73%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 13,27%

Categorii de beneficiari eligibili
Operatorii Regionali de Apa

Axa prioritara 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate”

Domeniul major de interventie 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
Obiective
- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;
- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;
- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;
- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.
Activitati eligibile orientative
• Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva;
• Constructia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale, cum sunt facilitati de sortare, transport, reciclare, colectare, compostare, statii de transfer, tratare si eliminare deseuri municipale;
• Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul;
• Construirea facilitatilor adecvate pentru deseurile municipale periculoase (deseuri medicale, deseuri electrice si electronice, etc) si alte categorii specifice de deseuri (deseuri din constructii si demolari, etc), inclusiv achizitia si instalarea de echipament pentru facilitatile de management al deseurilor municipale si alte categorii specifice de deseuri;
• Inchiderea depozitelor neconforme, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului;
• Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management si supervizare, publicitate si campanii de constientizare a publicului (in legatura cu colectarea selectiva, sortarea, reciclarea, compostarea), imbunatatirea guvernarii institutionale, licitarea si contractarea operatorilor de servicii de salubritate.
O operatiune poate cuprinde una sau mai multe din activitatile eligibile enumerate mai sus.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (80% FEDR + 18% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 80% din 98%) 81,63%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 18,37%
La nivel de proiect
Costul total eligibil se stabileste in conformitate cu prevederile Art. 55 al Regulamentului General nr. 1083/2006: cheltuielile eligibile aferente proiectelor generatoare de venituri nu vor depasi valoarea curenta a costului investitiei din care se scade valoarea curenta a venitului net estimat a se obtine prin functionarea investitiei pe o anumita perioada. Pentru proiectele eligibile din cadrul acestei axe prioritare, perioada de referinta este de 30 ani.

Categorii de beneficiari eligibili
Consilii Judetene

Domeniul major de interventie 2.2. Reabilitarea siturilor contaminate istoric

Obiective
- Reducerea numarului de situri contaminate istoric

Activitati eligibile orientative
- Reabilitarea si ecologizarea terenurilor prin utilizarea masurilor adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate;
- Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte, studii de optiuni, management si supervizare si publicitate.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (80% FEDR + 18% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata(se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 80% din 98%) 81,63%
Contributie nationala la finantarea acordata (buget de stat) 18,37%
La nivel de proiect.

Categorii de beneficiari eligibili
Autoritati ale administratiei publice locale (Consilii Judetene, Consilii Locale)

Axa prioritara 3 „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”

Domeniul major de interventie 3.1. Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)
Obiective
- Reducerea efectelor schimbarilor de climatice si reducerea emisiilor de poluanti proveniti de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de poluare;
- Ameliorarea nivelului minim de concentratie a poluantilor in localitatile vizate;
- Imbunatatirea sanatatii populatiei in localitatile afectate.

Activitati eligibile orientative
- Introducerea BAT (cele mai bune tehnici disponibile) pentru reducerea emisiilor de SO2, NOx si pulberi;
- Reabilitarea boilerelor si a turbinelor;
- Introducerea unui sistem imbunatatit de contorizare;
- Reabilitarea depozitelor de zgura si cenusa neconforme;
- Reabilitarea retelelor de distributie a apei calde si a caldurii (inclusiv reproiectarea retelelor daca acest lucru este justificat din motive de cost–eficienta);
- Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului, elaborarea studiilor de optiuni, managementul, supervizarea lucrarilor si publicitatea proiectului, inclusiv campanii de constientizare a publicului.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 95% (50% FC + 45% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 5%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 50% din 95%) 52,63%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 47,37%
La nivel de proiect
Costul total eligibil se stabileste in conformitate cu prevederile Art. 55 al Regulamentului General nr. 1083/2006: cheltuielile eligibile aferente proiectelor generatoare de venituri nu vor depasi valoarea curenta a costului investitiei din care se scade valoarea curenta a venitului net estimat a se obtine prin functionarea investitiei pe o anumita perioada. Pentru proiectele eligibile din cadrul acestei axe prioritare, perioada de referinta este de 30 ani.
Categorii de beneficiari eligibili
Autoritati ale administratiei publice locale din localitatile selectate
Etapa de pre-selectie a potentialilor beneficiari a vizat evaluarea a 25 de municipalitati care, potrivit POS Mediu, au fost considerate ca fiind eligibile pentru accesarea finantarii in cadrul Axei Prioritare 3 a acestui program. Aspectele evaluate s-au referit atat la proiectul propus, cat sila organizarea si functionarea serviciului de termoficare in municipalitatile respective.

Axa prioritara 4 “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”
Domeniul major de interventie 4.1. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Obiective
• Conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica
• Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000

Activitati eligibile orientative
• Asistenta pentru pregatirea/revizuirea planurilor de management, de studii stiintifice, inventariere, cartografiere;
• Instruire si intarirea capacitatii institutionale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 si ale ariilor protejate;
• Proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
• Construirea si imbunatatirea infrastructurii ariilor protejate nationale si a siturilor Natura 2000 (construirea de centre de informare si panouri de informare, managementul riscului – prevenirea si controlul incendiilor, etc);
• Sprijinirea biodiversitatii: reducerea impactului infrastructurii asupra speciilor afectate de fragmentarea peisajului (realizarea de masuri concepute pentru a depasi barierele pe rauri si autostrazi);
• Stabilirea de sisteme de monitorizare pentru siturile Natura 2000 si ariile protejate inclusiv infrastructura si echipamentul pentru monitorizarea stadiului de conservare a habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna;
• Pregatirea materialelor de informare si publicitate si de constientizare pentru ariile protejate si siturile Natura 2000;
• Achizitionarea de teren cu o valoare semnificativa din punct de vedere al biodiversitatii cu scopul ca acesta sa devina proprietate publica a statului.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile
• 80% (FEDR) pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate intregral din bugetele acestora
• 100% (80% FEDR + 20% buget de stat) pentru celelalte categorii de beneficiari

Contributia eligibila minima a beneficiarului
• 20% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora
• 0% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata
• 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora.
• 80% pentru celelalte categorii de beneficiari
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat)
• 0% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora.
• 20% pentru celelalte categorii de beneficiari
La nivel de proiect

Categorii de beneficiari eligibili
- Administratorii sau custozii ariilor protejate;
- Agentia Nationala pentru Ariile Naturale Protejate – ANAP;
- Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
- Autoritati ale administratiei publice centrale si locale,
- ONG-uri;
- institute de cercetare;
- universitati;
- muzee.
Pentru acele arii protejate fara administrator, responsabilitatile privind managementul apartin
ANAP sau Agentiilor pentru Protectia Mediului.

Axa prioritara 5 “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc”
Domeniul major de interventie 5.1. Protectia impotriva inundatiilor
Obiective
• Contributia la un management durabil al inundatiilor in zonele cele mai expuse la risc

Activitati eligibile orientative
• Infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor, inclusiv masuri de intensificare pentru morfologia elementelor din apa, constructia si reabilitarea zonelor de retentie, poldere, garduri verzi, benzi de irigatie, curbe de deviere;
• Elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor, planuri si masuri, inclusiv informare publica si instruire in domeniul reducerii riscurilor;
• Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si publicitate.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile (FC) 80%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 20%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata 100%
Contributie publica nationala la finantarea acordata 0%
La nivel de proiect

Categorii de beneficiari eligibili
Administratia Nationala Apele Romane - beneficiar unic

Domeniul major de interventie 5.2. Reducerea eroziunii zonei costiere
Obiective
• Protejarea si reabilitarea litoralului Marii Negre.
Activitati eligibile orientative
- Reabilitarea zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune, inclusiv:
- consolidarea lucrarilor existente;
- dezasamblarea lucrarilor existente pentru reabilitare/extinderea acestora;
- innisipari si crearea de noi plaje;
- construirea de diguri si epiuri pentru retentia nisipului;
- construirea/reabilitarea digurilor longitudinale submerse pentru disiparea energiei valurilor si reducerea transportului de sedimente in mare;
- diguri de stabilizare a plajelor;
- construirea de drumuri de acces;
- facilitati de transport pentru nisip;
- Asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management, supervizare si publicitate.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile (FC) 85%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 15%
Contributia comunitara la finantarea acordata (FC) 100%
Contributie publica nationala la finantarea acordata 0%
La nivel de proiect

Categorii de beneficiari eligibili
Administratia Nationala Apele Romane - beneficiar unic

Axa prioritara 6 „Asistenta Tehnica”
Domeniul major de interventie 6.1. Sprijin pentru managementul si evaluarea POS Mediu
Obiectiv
- Consolidarea sistemului de management, monitorizare, control si evaluare a implementarii POS Mediu

Activitati eligibile orientative
• Sprijin pentru pregatirea intalnirilor Comitetului de Monitorizare;
• Pregatirea documentelor/strategiilor necesare pentru identificarea si justificarea necesitatii proiectelor;
• Pregatirea, selectarea, evaluarea si monitorizarea Programului si operatiunilor individuale, incluzand sprijinul pentru Organismele Intermediare pentru astfel de activitati; utilizarea serviciilor de consultanta, cand este cazul;
• Pregatirea misiunilor de audit, a controalelor si a verificarilor la fata locului a proiectelor finantate prin POS Mediu;
• Evaluarea POS Mediu, inclusiv evaluari continue;
• Elaborarea de studii, analize si rapoarte axate pe monitorizarea impactului implementarii programului, analiza de eficienta a structurilor de implementare, identificarea punctelor slabe ale programului in vederea formularii de recomandari pentru imbunatatirea eficientei managementului programului;
• Activitati de instruire privind managementul fondurilor structurale pentru AM, OI si beneficiarii proiectelor finantate prin POS Mediu;
• Achizitionarea aplicatiilor specifice IT pentru POS Mediu;
• Remunerarea unor experti angajati temporar de AM in vederea implementarii responsabilitatilor mentionate anterior;
• Studii tematice in legatura cu implementarea POS Mediu; studii tematice necesare in vederea pregatirii strategiei de mediu pentru urmatoarea perioada de programare.
• Activitati demonstrative cu scopul de a aplica solutii moderne de management integrat al apei si tehnologii inovative in domeniul mediului corelate cu domeniile majore de interventie ale POS Mediu;
• Sprijin pentru stabilirea de platforme de schimb de informatii si diseminare;
• Dezvoltarea si implementarea de programe de instruire/educationale pentru adaptarea personalului la tehnologiile inovative.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile (FEDR) 75%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 25%
Contributia comunitara la finantarea acordata (FEDR) 100%
Contributia publica nationala la finantarea asistenta acordata 0%
La nivel de proiect

Domeniul major de interventie 6.2. Sprijin pentru informare si publicitate
Obiectiv
• Asigurarea de informatii corespunzatoare potentialilor solicitanti despre oportunitatile de finantare ale POS Mediu
• Asigurarea transparentei asistentei financiare acordate din Fonduri in cadrul POS Mediu
Activitati eligibile orientative
• Elaborarea si implementarea Planului de Comunicare al AM POS Mediu;
• Servicii de consultanta pentru elaborarea materialelor de informare, pregatirea rapoartelor de evaluare pentru POS Mediu;
• Activitati de informare si publicitate – organizarea de seminarii, pregatirea materialelor de informare, dezvoltarea si actualizarea site-ului web al POS Mediu, distribuirea materialelor si brosurilor informative pentru public, dar si pentru potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin POS Mediu.

Dimensiunea finantarii acordate
Valoarea maxima a grantului pentru costurile totale eligibile (FEDR)75%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 25%
Contributia comunitara la finantarea acordata (FEDR) 100%
Contributia publica nationala la finantarea acordata 0%
La nivel de proiect


Parteneri