Browser incompatibil

Cote de tratament comun, A intervenit o problemă.

cote de tratament comun

Rosas, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a șasea, și domnii U. Lõhmus și C. Fernlund raportorjudecători, avocat general: doamna E. Sharpston, având în vedere procedura scrisă, luând în considerare observațiile prezentate: — pentru doamna Kozak, cote de tratament comun A. Bartosiewicz și de R. Kamiński, doradcy podatkowi; — pentru guvernul polonez, de M.

Szpunar și de B. Majczyna, în calitate de agenți; — pentru Comisia Europeană, de L. Lozano Palacios și de K. Articolul  Operațiunile efectuate, în condițiile prevăzute la articolul , de o agenție de turism pentru realizarea unei călătorii se consideră ca un serviciu unic prestat de o agenție de turism unui client. Serviciul unic se impozitează în statul membru în care agenția de turism și-a stabilit sediul activității economice sau un sediu permanent de la care agenția de turism a efectuat prestarea de servicii.

Articolul  Baza de impozitare și prețul fără TVA, cote de tratament comun sensul articolului  punctul 8, pentru serviciul unic prestat de agenția de turism este marja agenției de turism, și anume dureri la nivelul articulațiilor de brusture dintre valoarea totală, fără TVA, ce este achitată de client și costul cote de tratament comun suportat de agenția de turism pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii asigurate de alte persoane impozabile, în cazul în care respectivele operațiuni sunt direct în beneficiul clientului.

cote de tratament comun

Baza de impozitare, la prestarea unui serviciu de turism, este constituită din valoarea marjei, diminuată cu valoarea taxei datorate, sub rezerva alineatului 5. Atunci când, în cadrul prestării unui serviciu de turism, în plus față de prestațiile achiziționate de la alte persoane impozabile și care sunt direct în beneficiul clientului, persoana impozabilă prestează ea însăși o parte dintre servicii, denumite în continuare «servicii proprii», baza de impozitare este stabilită în mod diferit după cum este vorba de servicii proprii sau de servicii achiziționate de la alte persoane impozabile și care sunt direct în beneficiul clientului.

Baza de impozitare a serviciilor proprii este aplicată procedându-se la o aplicare mutatis mutandis a dispozițiilor articolului  În cazurile prevăzute la alineatul 5, persoana impozabilă este obligată să menționeze în registrul său care este fracțiunea din suma achitată pentru serviciu care corespunde serviciilor achiziționate de la alte persoane impozabile care sunt direct în beneficiul clientului și care este fracțiunea care corespunde serviciilor proprii.

cote de tratament comun

Acțiunea principală și întrebarea preliminară 8 Doamna Kozak administrează o agenție de turism cu sediul în Polonia. În cursul anuluiaceasta a vândut în mod direct clienților pachete de sejururi turistice care cuprindeau cazarea și masa, pentru care a recurs la serviciile altor prestatori, precum și transportul, pe care aceasta l-a asigurat prin utilizarea propriei flote de autocare.

A fost luată astfel o decizie prin care se constata caracterul incorect al calculului TVA-ului efectuat de doamna Kozak pentru lunile mai-iunie și octombrie-decembrie Acesta din urmă a confirmat totuși abordarea administrației fiscale.

cote de tratament comun

Iîn care Curtea a statuat că, în ipoteza unei operațiuni compuse din mai multe elemente, ne aflăm în prezența un prestații unice în special atunci când trebuie să se considere că un element constituie prestația principală, iar alt element este o prestație accesorie căreia i se aplică același tratament fiscal ca și prestației principale.

Aceasta nu cuprinde serviciile prestate în nume propriu de operator.

cote de tratament comun

Reiese că regimul comun de TVA, inclusiv cota de impozitare, se aplică serviciului de transport prestat în nume propriu și că, într-un caz precum cel din acțiunea principală, prestarea serviciului de transport trebuie supusă cotei reduse de TVA prevăzute de reglementarea națională, conform articolului 98 din Directiva TVA coroborat cu punctul 5 din anexa III la această directivă.

Prestarea serviciului de transport trebuie, în această calitate, să aibă aceeași soartă precum serviciul principal și să fie supusă regimului special de TVA, prevăzut la articolele menționate, în ceea ce privește locul și cota de impozitare, fiind totuși supusă regimului comun de TVA în ceea ce privește baza de impozitare și dreptul de deducere, întrucât articolul  din această directivă nu se aplică serviciilor prestate în nume propriu. Acest regim este un regim special care conține norme specifice activității agențiilor de turism, care derogă de la regimul comun de TVA.

Ipunctul  Această noțiune nu privește decât serviciile care au fost achiziționate de la terți persoane impozabile.

cote de tratament comun

Conform articolului 98 alineatul  2 din această directivă coroborat cu punctul 5 din anexa III la aceasta, statele membre pot aplica o cotă redusă pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora.

Conform articolului 98 din această directivă, dacă statele membre au prevăzut o cotă redusă de TVA în materie de servicii de transport, această cotă redusă este aplicabilă prestării de servicii menționate.

HumanTimebombs - Romanian subtitles

Cu privire la cheltuielile de judecată 28 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Conform articolului 98 din această directivă, dacă statele membre au prevăzut o cotă redusă a taxei pe valoarea adăugată în materie de servicii de transport, această cotă redusă este aplicabilă prestării de servicii cote de tratament comun.

Întrebare preliminară cu privire la cota de TVA aplicată unui anumit tratament cu oxigen. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri; f serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10; g livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege: 1. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr.